Všeobecná pravidla soutěží

Pro všechny příznivce skvěle usušeného prádla představujeme jednoduchá a přehledná všeobecná pravidla soutěží, které pořádáme na našem profilu na facebooku a paralelně na webu susakynapradlo.cz.  Náš FB profil najdete na této adrese https://www.facebook.com/susakynapradlo.cz/.

V každé  soutěži jsou specifikována konkrétní pravidla jako např. počet otázek, doba trvání a další pokyny k soutěži. Kdo vyhrává? Obvykle výherce losujeme, někdy však vaše výtvory hodnotíme a vybíráme ten nejlepší.

Tato  pravidla se týkají především přidělení výhry slosováním.

Účastník soutěže a podmínky soutěže:

Účastníkem soutěže se stává osoba starší 18 let, osoba mladší se může zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Termín vyhodnocení soutěže vždy uveden při vyhlášení soutěže, výherce bude informován e-mailem. (Proto uvádějte Váš e-mail, i alespoň Vaše jméno a příjmení.).

Pravidla soutěží

Pořadatelem soutěže v České republice je IDEA GROUP Česká s.r.o., se sídlem Letiště 1578, 765 02 Otrokovice, IČ: 25346768 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27499 (dále jen pořadatel).

Pravidla obecná:

Trvání soutěže a výhra je sděleno vždy při vyhlášení soutěže. Účast v Soutěži je zdarma a není podmíněna ani nákupem zboží společnosti IDEA GROUP Česká s.r.o.
Výherce bude upozorněn e-mailem.

Vyhrává soutěžící, jehož vylosuje porota ze všech zaslaných správných odpovědí.
Výherce bude vyhlášen na FB profilu Susakynapradlo, a to v termínu po ukončení soutěže. Soutěžící souhlasí s tím, že stane-li se výhercem, mohou být osobní údaje týkající se jeho osoby zveřejněny v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec). Výherce sdělí pořadateli do 7 dnů od vyhlášení soutěže adresu pro doručení výher. Soutěžící, který nesdělí včas adresu pro doručení výhry, ztrácí nárok na výhru.

Výhra je zaslána pouze po území ČR, a to nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže. V případě, že zaslaná výhra nebude soutěžícím vyzvednuta a vrátí se na adresu pořadatele, výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

Soutěže se může zúčastnit jen ten český rezident, fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky, který se v průběhu trvání této soutěže do soutěže zapojí a to zadáním odpovědi.

Všeobecná ustanovení:

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti IDEA GROUP Česká s. r.o., a osoby jim blízké a ostatní spolupracující společnosti. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že bude mít pořadatel oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící dává souhlas, že jeho e-mailovou adresu může vyhlašovatel zařadit do své databáze kontaktů a zasílat komerční sdělení. Z doručování komerčních sdělení se lze kdykoliv odhlásit.

Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být nepříznivě ovlivněny takovými na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel vylučuje veškerou zodpovědnost, která pramení z výše uvedeného.
Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s použitím všech jím v rámci této soutěže poskytnutých osobních údajů – jméno, příjmení, adresa a telefon (dále jen „údaje“) pro účely vyhodnocení soutěže a doručení výher pořadatelem soutěže IDEA GROUP Česká s.r.o., se sídlem Letiště 1578, 765 02 Otrokovice, IČ: 25346768 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27499 , jakož i se zasíláním obchodních sdělení v rámci soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.
Výhry nelze ani alternativně vyplatit v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nebude doručovat výhry na adresu mimo území České republiky. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo objednatel akce použít na jiné účely dle vlastního uvážení.

Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci; v případě zasílání výhry okamžikem předání k přepravě. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností vyřadit ze soutěže soutěžícího v případě podezření, že daný soutěžící je tzv. profesionálním soutěžícím či jiným způsobem porušuje pravidla soutěže.

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována nebo jinak spojována se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook. Společnost Facebook nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost.

Otrokovice, 13.2.2017

 

Sušáky

Mohlo by vás zajímat

Napište nám svůj názor

Kdo jsme?

Jsme Idea Group

Blázni do sušáků na prádlo a všech užitečných věcí. Naše produkty nejdete tady: idea-dum-zahrada.cz

Je libo sušák?

Je libo sušák?

Fanděte nám :)